طرح نهایی معماری موضوع:فرهنگسرا

پایان نامه کارشناسی معماری با موضوع مجتمع فرهنگی

شامل بخشهای زیر میباشد:

رساله 130 صفحه ای

۱- فرهنگ چیست ؟..........................................................................................................۳

۱-۲- معنی فرهنگ  ...............................................................................................................................۴

۱-۳- تحول معنای فرهنگ ..................................................................................................................... ۷

۱-۴- فرهنگ از دیدگاه جامعه شناسان ..................................................................................................۸

۱-۵-فرهنگی شدن .............................................................................................................................. ۱۰

۱-۶-انواع فرهنگ ...............................................................................................................................۱۱

۱-۷-خصوصیات فرهنگ ...................................................................................................................۱۲

۱-۸-جهانی شدن  پذیرش یا عدم پذیرش فرهنگ های متعدد .........................................................۱۳

۱-۹-فرهنگ وتمدن ...........................................................................................................................۱۵

۱-۱۰-بازتاب معماری در تبادل فرهنگ وتمدن ................................................................................۱۵

۱-۱۱-تقسیم بندی مراحل زندگی .....................................................................................................۱۶

۱-۱۲-تعریف جوان ...........................................................................................................................۱۷

۱-۱۳-خصوصیات خلقیات و اوصاف جوان .....................................................................................۱۹

۱-۱۴-جوان و نیازهای او ..................................................................................................................۲۵

۱-۱۵-اوقات فراغت ..........................................................................................................................۲۶

۱-۱۶-اوقات فراغت وآسیب های اجتماعی .......................................................................................۲۷

۱-۱۷- برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان ..................................................................................۲۸

۱-۱۸-جوان و فرهنگ های جوانی .......................................................................................................۲۹

۱-۱۹-تاریخچه تشکل های جوانان در ایران ........................................................................................۳۳

۱-۲۰-مشارکت جوانان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ...............................................................۳۵

۱-۲۱-فرهنگ وهنر ..............................................................................................................................۳۶

۱-۲۲-فضاهای فرهنگی .......................................................................................................................۳۷

۱-۲۳-فواید و مزایای مجموعه های فرهنگی ......................................................................................۳۷

۱-۲۴-انتظارات جوانان از سازمان های فرهنگی .................................................................................۳۸

۱-۲۵-فرهنگ و فرهنگسرا .................................................................................................................۳۹

۱-۲۶-تعریف فرهنگسرا .....................................................................................................................۴۰

۱-۲۷-اهداف مورد نظر برای ایجاد فرهنگسرا ...................................................................................۴۱

۱-۲۸-ضرورت ایجاد فرهنگسرا ........................................................................................................۴۴

۱-۲۹-سابقه طراحی فرهنگسرا در ایران ............................................................................................۴۶

فصل دوم : بررسی و تحلیل نمونه های مشابه .........................................................۵۰

۲-۱- مرکزملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو ............................................................................................۵۱

۲-۲-مجموعه فرهنگی ژان ماری تجیبائو ..........................................................................................۵۶

۲-۳- موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو ...........................................................................................۶۲

۲-۴- فرهنگسرای‌ خاوران(جوان) ......................................................................................................۶۶

۲-۵-فرهنگسرای‌ نیاوران ...................................................................................................................۶۹

۲-۶-نتیجه گیری ..............................................................................................................................۷۴

فصل سوم : تجزیه و تحلیل محیط پیرامون طرح ....................................................۷۵

بخش اول : معرفی سایت .........................................................................................................۷۶

الف _ بررسی محیط اطراف سایت پروژه پایان نامه

10 شیت اتوکد شامل تمامی نقشه های معماری

و پوستر برای معرفی طرح مجتمع فرهنگی به صورت سه بعدی با کیفیت بالا

شماره تماس:9382255348

/ 0 نظر / 43 بازدید